Θεωρήσεις Εισόδου

 ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αιτήσεις για χορήγηση θεωρήσεων εισόδου στη Ρωσία (visa) παραλαμβάνονται από το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη μέσω του  

ΡΩΣΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ,

που βρίσκεται στη διεύθυνση:

Λ.Νίκης, 1

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ:

+30 211 198 76 52,

E-mail: info.rusthessal@vfshelpline.com

Για την  κατάθεση των  δικαιολογητικών για την έκδοση της Ρωσικής θεώρησης εισόδου (βίζας) σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Θεωρήσεων, το οποίο βρίσκεται στην έξης διεύθυνση: Θεσσαλονίκη, Λ.Νίκης, 1, ηλεκτρονική διεύθυνση.

Το Κέντρο Θεωρήσεων δημιουργήθηκε με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των υπηκόων ξένων χωρών και των ανιθαγενών, οι οποίοι αιτούνται την έκδοση της θεώρησης εισόδου (βίζας) για την είσοδο στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την επιτάχυνση και την απλοποίηση της διαδικασίας της έκδοσης των θεωρήσεων, τη δημιουργία των μέγιστων δυνατών άνετων συνθηκών για τους αιτούντες.

Στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκτός του Κέντρου στην Αθήνα, λειτουργεί το Κέντρο Θεωρήσεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Τα Κέντρα Θεωρήσεων είναι εξουσιοδοτημένα επίσημα να παραλαμβάνουν, να επεξεργάζονται και να μεταφέρουν τα δικαιολογητικά για έκδοση βίζας, συμπεριλαμβανομένων των προξενικών τελών, στις Διπλωματικές Αρχές και τα Προξενικά Τμήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τα φυσικά πρόσωπα και τις διαφορετικές εταιρείες και οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών γραφείων) και, επίσης, να παραδίδουν τα διαβατήρια με έτοιμες θεωρήσεις εισόδου. Οι υπάλληλοι των Κέντρων Θεωρήσεων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης για την έκδοση βίζας, για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση βίζας, για τη διαδικασία και το χρόνο έκδοσης θεώρησης εισόδου και τα λοιπά.

Η τελική απόφαση για την έκδοση ή μην έκδοση της θεώρησης εισόδου λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο από τις Διπλωματικές Αρχές και τα Προξενικά Τμήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Οι υπήκοοι των ξένων χωρών διατηρούν το δικαίωμα να καταθέτουν τα δικαιολογητικά για έκδοση βίζας κατευθείαν στις Διπλωματικές Αρχές και τα Προξενικά Τμήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε περιπτώσεις όταν οι ως άνω αιτούνται την έκδοση βίζας για τον εαυτό τους ή για τους κοντινούς τους συγγενείς, εντούτοις, αυτό δύναται να πραγματοποιηθεί μόνον κατόπιν ραντεβού. Πλην των προαναφερθέντων περιπτώσεων, χωρίς τη συνδρομή των Κέντρων Θεωρήσεων, οι Διπλωματικές Αρχές και τα Προξενικά Τμήματα δέχονται τα δικαιολογητικά για την έκδοση βίζας με αίτημα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας παραμονής, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των ξένων Διπλωματικών Αρχών και Προξενικών Τμημάτων που αναχωρούν στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς επίσης των μελών των επισήμων αποστολών, τα οποία πρόκειται να εισέλθουν   στη Ρωσική Ομοσπονδία βάσει της πρόσκλησης των Ρωσικών Κρατικών Αρχών.

Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες και τις οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών γραφείων και άλλων εταιρειών-διαμεσολαβητών, που ασχολούνται με τις θεωρήσεις εισόδου για τους υπαλλήλους τους και τους πελάτες τους (ανεξάρτητα από το σκοπό της εισόδου στη Ρωσία), οι προαναφερθείσες εταιρείες οφείλουν να απευθύνονται σχετικά με την έκδοση των Ρωσικών θεωρήσεων εισόδου αποκλειστικά και μόνον στα Κέντρα Θεωρήσεων.

Η αμοιβή του Κέντρου Θεωρήσεων είναι σταθερή και ανέρχεται σε πόσο των 25 ευρώ, το οποίο το διαχειρίζεται αποκλειστικά το ίδιο το Κέντρο. Η προαναφερθείσα αμοιβή δεν αντικαθιστά τα προξενικά τέλη που πληρώνονται στις Διπλωματικές Αρχές ή στα Προξενικά Τμήματα. Το μέγεθος των προξενικών τελών καθορίζεται βάσει της Σύμβασης μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει υπογραφεί στις 25.05.2006.

Εάν έχετετυχόν παράπονα σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Θεωρήσεων (χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, πολύωρη αναμονή, αγενής συμπεριφορά των υπαλλήλων και λοιπά) είτε έχετε προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας του Κέντρου, μπορείτε να τις αποστείλετε στη διεύθυνση του Προξενικού Τμήματος της Πρεσβείας στην εξής διεύθυνση׃ Greece, 54624, Thessaloniki, Dimosthenous str. 5, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση׃ saloniki@dks.ru. Το αίτημά σας θα εξεταστεί οπωσδήποτε και θα απαντηθεί πλήρως.

Προσοχή! Σύμφωνα με τον υπ.΄αριθμ. N 114-Ф3/ 15.08.1996 Ομοσπονδιακό Νόμο «Περί διαδικασίας εξόδου από την Ρωσική Ομοσπονδία και εισόδου στην Ρωσική Ομοσπονδία», οι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας πραγματοποιούν έξοδο από τη Ρωσική Ομοσπονδία και είσοδο στη Ρωσική Ομοσπονδία βάσει των εν ισχύ ταξιδιωτικών εγγράφων που πιστοποιούν την ταυτότητα του πολίτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας εκτός της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (διαβατήριο εξωτερικού). Συνεπώς, η χορήγηση θεωρήσεων εισόδου στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε κατόχους υπηκοότητας της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται.

Τουριστική θεώρηση χορηγείται για χρονικό διάστημα έως 30 ημερών για τους παρακάτω σκοπούς: «περιηγητικός τουρισμός», «οδικός τουρισμός», «τουρισμός ειδικού σκοπού», «κυνηγητικός τουρισμός» και «ομαδικός τουρισμός». 

Για την χορήγηση της τουριστικής θεώρησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

 1.  Βεβαίωση υποδοχής αλλοδαπού τουρίστα, με αριθμό αναφοράς τουριστικής επιχείρησης (МВТ), από ρωσικό τουριστικό πρακτορείο;
 2.  Διαβατήριο του αιτούντα με ημερομηνία λήξης ισχύος πέραν των 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία λήξης της θεώρησης εισόδου;
 3. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση θεώρησης εισόδου;
 4. Μια φωτογραφία μεγέθους 3,5 x 4,5 εκ;
 5. Για πολίτες των παρακάτω χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Γερμανία, Φινλανδία, Γαλλία, Τσεχική Δημοκρατία, Σουηδία, Ελβετία – το πρωτότυπο της ιατρικής ασφάλισης εν ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα παραμονής στη Ρωσία, που έχει εκδοθεί από ρωσική ασφαλιστική εταιρεία ή από ξένη εταιρεία, εφόσον αυτή έχει σύμβαση αντασφαλίσεως με ρωσική ασφαλιστική εταιρεία που διαθέτει έγκυρη άδεια πραγματοποίησης ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Δείτε επίσης την ενότητα "Θεώρηση σε στενό συγγενή πολίτη Ρωσίας".

Ιδιωτική κοινή θεώρηση εκδίδεται για μια ή δύο εισόδους για μέγιστο διάστημα ισχύος έως 90 ημερών. Ιδιωτική κοινή θεώρηση πολλαπλών εισόδων σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες της Ρωσίας εκδίδεται για μέγιστο χρονικό διάστημα έως 5 ετών. Ιδιωτική θεώρηση χορηγείται για τους παρακάτω σκοπούς: "ιδιωτική επίσκεψη", "προσκεκλημένος", "προσωρινή επανένωση οικογενείας", "επίσκεψη κοιμητηρίου", "διασυνοριακή ανταλλαγή" και "ειδικές περιπτώσεις".

Για την χορήγηση της ιδιωτικής θεώρησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά::

 1. Πρωτότυπο της πρόσκλησης συνταγμένης από τα όργανα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (FMS) της Ρωσίας ή άλλο έγγραφο προβλεπόμενο από το υπ.’αριθμ. N 114-Ф3/ 15.08.1996 Ομοσπονδιακό Νόμο «Περί διαδικασίας εξόδου από τη Ρωσική Ομοσπονδία και εισόδου στη Ρωσική Ομοσπονδία» ή προβλεπόμενη από διεθνή συμφωνία της Ρωσίας απευθείας γραπτή αίτηση του προσκαλούντα ξένου πολίτη κατόχου άδειας παραμονής στη Ρωσία διάρκειας άνω των 90 ημερών, υπεύθυνη δήλωση, κλπ.;
 2. Διαβατήριο του αιτούντα με ημερομηνία λήξης ισχύος πέραν των 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία λήξης της θεώρησης εισόδου;
 3. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση θεώρησης εισόδου;
 4. Μια φωτογραφία μεγέθους 3,5 x 4,5 εκ;
 5. Για πολίτες των παρακάτω χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Γερμανία, Φινλανδία, Γαλλία, Τσεχική Δημοκρατία, Σουηδία, Ελβετία – το πρωτότυπο της ιατρικής ασφάλισης εν ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα παραμονής στη Ρωσία, που έχει εκδοθεί από ρωσική ασφαλιστική εταιρεία ή από ξένη εταιρεία, εφόσον αυτή έχει σύμβαση αντασφαλίσεως με ρωσική ασφαλιστική εταιρεία που διαθέτει έγκυρη άδεια πραγματοποίησης ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Προσοχή! Πολίτες της Ρωσίας που βρίσκονται στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δικαιούνται να προσκαλούν αλλοδαπούς πολίτες αποκλειστικά μέσω της πρόσκλησης που εκδίδεται από τα τα όργανα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (FMS) της Ρωσίας.

Βάσει αίτησης από πολίτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας (έντυπο αίτησης) αλλοδαποί πολίτες - μέλη της οικογένειάς του (ο/η σύζυγος, ανήλικα τέκνα, ενήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες), έχουν δικαίωμα στη χορήγηση  ιδιωτικής θεώρησης για κοινό ταξίδι στην Ρωσία. Για την έκδοση της σχετικής θεώρησης στο Γενικό Προξενείο υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του πολίτη της Ρωσίας για  θεώρηση εισόδου σε σύζυγο, ανήλικο τέκνο, ή ενήλικο τέκνο με ειδικές ανάγκες (η φυσική παρουσία των εν λόγω προσώπων δεν είναι απαραίτητη);
 2. Έγκυρο ρωσικό διαβατήριο του αιτούντα και αντίγραφό του;
 3. Έγγραφο, το οποίο επιβεβαιώνει την νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα του αιτούντος πολίτη της Ρωσίας;
 4. Πρωτότυπο και αντίγραφο των εγγράφων τα οποία τεκμηριώνουν την συγγένεια του αιτούντα πολίτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας με το προαναφερθέν στην αίτηση αλλοδαπό-μέλος της οικογενείας του (ληξιαρχική πράξη γάμου, πιστοποιητικό γεννήσεως). Τα σχετικά έγγραφα, που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές ξένων κρατών, πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα (εκτός αν ορίζεται αλλιώς από σχετική διεθνή σύβαση της Ρωσίας) και να έχουν μεταφραστεί από συμβολαιογράφο ή από πιστοποιημένο μεταφραστή στην ρωσική γλώσσα σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία. μεταφραστεί από συμβολαιογράφο ή από πιστοποιημένο μεταφραστή στην ρωσική γλώσσα σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία;
 5. Διαβατήριο του αιτούντα με ημερομηνία λήξης ισχύος πέραν των 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία λήξης της θεώρησης εισόδου;
 6. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση θεώρησης εισόδου;
 7. Μια φωτογραφία μεγέθους 3,5 x 4,5 εκ;
 8. Για πολίτες των παρακάτω χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Γερμανία, Φινλανδία, Γαλλία, Τσεχική Δημοκρατία, Σουηδία, Ελβετία – το πρωτότυπο της ιατρικής ασφάλισης εν ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα παραμονής στη Ρωσία, που έχει εκδοθεί από ρωσική ασφαλιστική εταιρεία ή από ξένη εταιρεία, εφόσον αυτή έχει σύμβαση αντασφαλίσεως με ρωσική ασφαλιστική εταιρεία που διαθέτει έγκυρη άδεια πραγματοποίησης ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Επιχειρηματική θεώρηση εκδίδεται για μία, δύο ή πολλαπλές εισόδους για μέγιστο διάστημα ισχύος έως 5 ετών για τους παρακάτω ταξιδιωτικούς σκοπούς: «επιχειρηματίας», «έμπορος», «οδηγός», «μέλος πληρώματος », «τεχνική υποστήριξη & συντήρηση», «διαπραγμάτευση», «επιθεωρητής παραλήπτης», «νοσηλεία», «υιοθεσία», «καθηγητής», «μέσα μαζικής ενημέρωσης: τύπος/δημοσιογράφος, τύπος/τεχνικό προσωπικό «συνοδεύον μέλος της οικογένειας»

Για χορήγηση της επιχειρηματικής θεώρησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πρωτότυπο της πρόσκλησης συνταγμένης από τα όργανα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (FMS) της Ρωσίας ή άλλο έγγραφο προβλεπόμενο από τον υπ.’αριθμ. N 114-Ф3/ 15.08.1996 Ομοσπονδιακό Νόμο «Περί διαδικασίας εξόδου από τη Ρωσική Ομοσπονδία και εισόδου στη Ρωσική Ομοσπονδία» ή προβλεπόμενη από διεθνή συνθήκη της Ρωσίας απευθείας γραπτή αίτηση του καλούντα φυσικού ή νομικού προσώπου, υπεύθυνη δήλωση, κλπ. Υποβολή της πρόσκλησης δεν απαιτείται εφόσον αυτή συντάχθηκε μέσω του Προξενικού Τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών Ρωσίας (telex);
 2. Διαβατήριο του αιτούντα με ημερομηνία λήξης ισχύος πέραν των 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία λήξης της θεώρησης εισόδου;
 3. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση θεώρησης εισόδου;
 4. Μια φωτογραφία μεγέθους 3,5 x 4,5 εκ;
 5. Για πολίτες των παρακάτω χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Γερμανία, Φινλανδία, Γαλλία, Τσεχική Δημοκρατία, Σουηδία, Ελβετία – το πρωτότυπο της ιατρικής ασφάλισης εν ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα παραμονής στη Ρωσία, που έχει εκδοθεί από ρωσική ασφαλιστική εταιρεία ή από ξένη εταιρεία, εφόσον αυτή έχει σύμβαση αντασφαλίσεως με ρωσική ασφαλιστική εταιρεία που διαθέτει έγκυρη άδεια πραγματοποίησης ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Ανθρωπιστική θεώρηση εκδίδεται για μία, δύο ή και πολλαπλές εισόδους για μέγιστο διάστημα ισχύος έως 5 ετών για τους παρακάτω σκοπούς: «αθλητικές σχέσεις», «σχέσεις νεολαίας», «πολιτισμικές σχέσεις», «επιστημονικές και τεχνολογικές σχέσεις», «κοινωνική & πολιτική δραστηριότητα», «θρησκευτικές υποθέσεις», «προσκυνηματικού σκοπού», «φιλανθρωπία», «ανθρωπιστική βοήθεια & υποστήριξη», «συνοδεία», «συνοδεύον μέλος της οικογένειας».

Για χορήγηση της ανθρωπιστικής θεώρησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:            

 1. Πρωτότυπο της πρόσκλησης συνταγμένης από τα όργανα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (FMS) της Ρωσίας ή άλλο έγγραφο προβλεπόμενο από το υπ.’αρ. N 114-Ф3/ 15.08.1996 Ομοσπονδιακό Νόμο «Περί διαδικασίας εξόδου από τη Ρωσική Ομοσπονδία και εισόδου στη Ρωσική Ομοσπονδία» ή προβλεπόμενη από διεθνή συνθήκη της Ρωσίας απευθείας γραπτή αίτηση του καλούντα φυσικού ή νομικού προσώπου, υπεύθυνη δήλωση, κλπ.) Υποβολή της πρόσκλησης δεν απαιτείται  εφόσον αυτή συντάχθηκε μέσω του Προξενικού Τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας (telex);
 2. Διαβατήριο του αιτούντα με ημερομηνία λήξης ισχύος πέραν των 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία λήξης της θεώρησης εισόδου;
 3. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση θεώρησης εισόδου;
 4. Μια φωτογραφία μεγέθους 3,5 x 4,5 εκ;
 5. Για πολίτες των παρακάτω χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Γερμανία, Φινλανδία, Γαλλία, Τσεχική Δημοκρατία, Σουηδία, Ελβετία – το πρωτότυπο της ιατρικής ασφάλισης εν ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα παραμονής στη Ρωσία, που έχει εκδοθεί από ρωσική ασφαλιστική εταιρεία ή από ξένη εταιρεία, εφόσον αυτή έχει σύμβαση αντασφαλίσεως με ρωσική ασφαλιστική εταιρεία που διαθέτει έγκυρη άδεια πραγματοποίησης ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Για χορήγηση της εκπαιδευτικής θεώρησης σε φοιτητές που σκοπεύουν να ολοκληρώσουν τον πλήρη κύκλο σπουδών τακτικής φοίτησης σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ρωσίας υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πρωτότυπο της πρόσκλησης συνταγμένης από τα όργανα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (FMS) της Ρωσίας. Η υποβολή της πρόσκλησης δεν απαιτείται  εφόσον αυτή συντάχθηκε μέσω του Προξενικού Τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας (telex);
 2. Διαβατήριο του αιτούντα με ημερομηνία λήξης ισχύος πέραν των 18 (δεκαοκτώ) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της θεώρησης εισόδου,;
 3. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση θεώρησης εισόδου;
 4. Μια φωτογραφία μεγέθους 3,5 x 4,5 εκ;
 5. Ιατρική γνωμάτευση – πιστοποιητικό απουσίας της λοίμωξης HIV.

Για χορήγηση της εκπαιδευτικής βίζας σε φοιτητές που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν βραχυπρόθεσμα μαθήματα κατάρτισης, σεμινάρια ή εκπαίδευση σε ρωσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, απαιτείται η υποβολή των εξής δικαιολογητικών: 

 1. Πρωτότυπο της πρόσκλησης συνταγμένης από τα όργανα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (FMS) της Ρωσίας ή απευθείας γραπτή αίτηση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, όπως προβλέπεται από σχετική διεθνή σύμβαση της Ρωσίας;
 2. Διαβατήριο του αιτούντα με ημερομηνία λήξης ισχύος πέραν των 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία λήξης της θεώρησης εισόδου;
 3. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση θεώρησης εισόδου;
 4. Μια φωτογραφία μεγέθους 3,5 x 4,5 εκ;
 5. Για πολίτες των παρακάτω χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Γερμανία, Φινλανδία, Γαλλία, Τσεχική Δημοκρατία, Σουηδία, Ελβετία – το πρωτότυπο της ιατρικής ασφάλισης εν ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα παραμονής στη Ρωσία, που έχει εκδοθεί από ρωσική ασφαλιστική εταιρεία ή από ξένη εταιρεία, εφόσον αυτή έχει σύμβαση αντασφαλίσεως με ρωσική ασφαλιστική εταιρεία που διαθέτει έγκυρη άδεια πραγματοποίησης ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Η εργασιακή θεώρηση (βίζα) εκδίδεται αποκλειστικά βάσει της πρόσκλησης συνταγμένης από τα όργανα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (FMS) της Ρωσίας για την περίοδο που αναφέρεται στην πρόσκληση.

Για χορήγηση της εργασιακής βίζας υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πρωτότυπο της πρόσκλησης συνταγμένης από τα όργανα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (FMS) της Ρωσίας.
 2. Διαβατήριο του αιτούντα με ημερομηνία λήξης ισχύος πέραν των 18 (δεκαοκτώ) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της θεώρησης εισόδου, ή των 6 (έξι) μηνών σε περίπτωση χορήγησης εργασιακής θεώρησης σε ειδικούς υψηλής κατάρτισης;
 3. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση θεώρησης εισόδου;
 4. Μια φωτογραφία μεγέθους 3,5 x 4,5 εκ;
 5. Ιατρική γνωμάτευση – πιστοποιητικό απουσίας της λοίμωξης HIV.

Θεώρηση διέλευσης χορηγείται για παραμονή στην Ρωσία για χρονικό διάστημα όχι πέραν των 10 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που το ταξίδι γίνεται αεροπορικώς η διάρκεια ισχύος της θεώρησης διέλευσης δεν υπερβαίνει τις 3 ημέρες. Σε περίπτωση που η παραμονή στη ζώνη διέλευσης του αερολιμένα της Ρωσίας δεν υπερβαίνει 24 ώρες, η θεώρηση διέλευσης δεν απαιτείται.

Θεώρηση διέλευσης χορηγείται σε αλλοδαπούς-κατόχους θεώρησης εισόδου του κράτους προορισμού ή εφόσον ο αιτών προσκομίσει την επιβεβαίωση ότι δεν απαιτείται βίζα για την είσοδό του σε τρίτη χώρα.              

Αίτηση θεώρησης διέλευσης συνοδεύεται από την προσωπική δήλωση του αιτούντα. Χορήγηση θεώρησης διέλευσης διπλής εισόδου εγκρίνεται κατά περίπτωση.

Για χορήγηση της θεώρησης διέλευσης υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Διαβατήριο του αιτούντα με επικολλημένη θεώρηση εισόδου του κράτους προορισμού (η θεώρηση δεν απαιτείται σε περίπτωση επιβεβαίωσης απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ των δύο χωρών) ή διαβατήριο πολίτη της χώρας προορισμού, με ημερομηνία λήξης ισχύος πέραν των 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία λήξης της θεώρησης;
 2. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση θεώρησης εισόδου;
 3. Μια φωτογραφία μεγέθους 3,5 x 4,5 εκ;
 4. Για πολίτες των παρακάτω χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Γερμανία, Φινλανδία, Γαλλία, Τσεχική Δημοκρατία, Σουηδία, Ελβετία – το πρωτότυπο της ιατρικής ασφάλισης εν ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα παραμονής στη Ρωσία, που έχει εκδοθεί από ρωσική ασφαλιστική εταιρεία ή από ξένη εταιρεία, εφόσον αυτή έχει σύμβαση αντασφαλίσεως με ρωσική ασφαλιστική εταιρεία που διαθέτει έγκυρη άδεια πραγματοποίησης ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.